NOTICE OF EUROPEAN PARLIAMENT ELECTION FOR

DUBLIN, MIDLANDS-NORTH-WEST AND SOUTH CONSTITUENCIES

 

We hereby give notice that an election of members of the European Parliament is to be held in the above constituencies.  If the election is contested, a poll will be taken on the 23rd day of May, 2014 between the hours of 7am and 10pm.

 

To be eligible for election a person must be either a citizen of Ireland or a national of another Member State of the European Union ordinarily resident in Ireland.

 

A person may nominate himself or herself as a candidate or may, with his or her consent, be nominated by a proposer who is a registered European elector in the relevant European Parliament constituency.

 

A nomination form from a candidate of a registered political party must have a Certificate of Political Affiliation attached which must be produced to the returning officer for your constituency with his or her completed nomination paper.

 

If no certificate is attached, the candidate must, before the latest time for receiving nominations,

either-

 

·         secure 60 assents to the nomination by way of statutory declarations by European electors registered in the relevant European Parliament constituency (forms available from the returning officer for your constituency or the registration authority), or

 

·         make a deposit of €1,800 (deposit may also be made on the candidate’s behalf).

 

A national of an EU Member State, other than Ireland or the United Kingdom, intending to be a candidate, must deliver to the returning officer for their constituency, with the completed nomination paper, a statutory declaration regarding their eligibility for election.

 

If a candidate wishes to be entered on the ballot paper as representing a registered political party, a Certificate of Political Affiliation must be produced to the returning officer for the constituency with the completed nomination paper.

 

If a non-party candidate who is a sitting MEP wishes to have entered on the ballot paper the European Parliament political group of which he or she is a member, a Certificate of European Political Affiliation must be produced to the returning officer for the constituency with the completed nomination paper – see section 3(b) of the notes on the nomination paper.

 

If a candidate wishes to have his or her photograph included on the ballot paper, one photograph in digitised format on CD and two identical printed copies must be produced to the returning officer for the constituency with the nomination paper.  The technical requirements for the photographs are set out in section 4 of the notes on the nomination paper.

 

Replacement candidates may be nominated by registered political parties and non-party candidates.

 

Forms of nomination papers, statutory declarations, and replacement candidates lists may be obtained, free of charge, from the addresses below during office hours.

 

PLEASE NOTE THE DIFFERENT NOMINATION PERIODS.

 

Nomination period for Irish and British Citizens

Completed nomination papers for Irish and British citizens may be delivered to the returning officer for the constituency in person by candidates or their proposers at any time when that returning officer isat his office from 10am on the 10thday of April, 2014 until 12 noon on the 28th day of April, 2014 which is the latest time for receiving nominations.

 

The returning officer will attend to receive nomination papers for Irish and British citizens at the relevant  address below between 10am and 12 noon and between 2pm and 5pm on the 26th day of April, 2014 and between 10am and 12 noon on the 28th day of April, 2014.

 

Nomination period for other EU Nationals

Completed nomination papers for other EU Nationals may be delivered to the returning officer for the constituency in person by candidates or their proposers at any time when that returning officer is at his office from 10am on the 10th day of April, 2014 until 12 noon on the 17th day of April, 2014 which is the latest time for receiving nominations.

 

The returning officer will attend to receive nomination papers for other EU Nationals at the relevant address below between 10am and 12 noon and between 2pm and 5pm on the 16th day of April, 2014 and between 10am and 12 noon on the 17th day of April, 2014.

 

Constituency:

Dublin

Returning Officer:

James C Barry

Contact Details:

13, Fownes Street

Dublin 2

Telephone: 01-6759015

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Constituency:

Midlands-North-West

Returning Officer:

Fintan J Murphy

Contact Details:

Courthouse

Castlebar

Co Mayo

Telephone:  094-9043802

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Constituency:

South

Returning Officer:

Martin A Harvey

Contact Details:

33, Washington Street

Cork

Telephone:  021-4271787

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Date:  7th April 2014

 

FÓGRA THOGHCHÁN PHARLAIMINT NA HEORPA

do na toghlaigh Baile Átha Cliath,  an Lár-Tíre – an tIarthuaisceart agus an Deisceart

 

Tugaimid fógra leis seo go bhfuil toghchán d'ionadaithe chuig Parlaimint na hEorpa le bheith sna toghlaigh thuasluaite.  Má bhíonn an toghchán faoi iomaíocht, tógfar vótaíocht an 23ú lá de Bhealtaine, 2014 idir na huaire 7.00 am agus 10.00 pm.

 

Le bheith incháilithe le toghadh caithfidh duine a bheith ina shaoránach nó ina saoránach de chuid na hÉireann nó ina náisiúnach de Bhallstát den Aontas Eorpach agus gnáthchónaí a bheith air nó uirthi in Éirinn.

 

Féadfaidh duine é féin nó í féin a ainmniú mar iarrthóir, nó féadfaidh moltóir a bheidh ina thoghthóir nó toghthóir Eorpach cláraithe sa toghlach é nó í a ainmniú lena thoiliú nó lena toiliú.

 

Ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith ag gabháil le foirm ainmniúcháin ó iarrthóir de chuid pháirtí polaitíochta cláraithe agus caithfear iad a thabhairt ar aird cheann comhairimh an toghlaigh lena pháipéar nó lena páipéar ainmniúcháin comhlánaithe.

 

Mura mbeidh aon deimhniú tugtha ar aird ní mór don iarrthóir, roimh an am is déanaí chun ainmniúcháin a fháil, ceachtar den dá rud seo a dhéanamh –

 

·         60 aontú leis an ainmniúchán a fháil trí dhearbhuithe reachtúla ó thoghthóirí Eorpacha a bheidh cláraithe i dtoghlach ábhartha Pharlaimint na hEorpa (tá na foirmeacha ar fáil ó cheann comhairimh an toghlaigh nó ón údarás cláraithe), nó

 

·         Éarlais de €1,800 a íoc (is féidir éarlais a íoc thar ceann an iarrthóra freisin)

 

Caithfidh náisiúnach de Bhallstát ach amháin d'Éirinn nó den Ríocht Aontaithe, a bheartaíonn a bheith ina iarrthóir nó ina hiarrthóir, dearbhú reachtúil maidir lena incháilitheacht nó lena hincháilitheacht do thoghadh a sheachadadh ar cheann comhairimh an toghlaigh in éineacht leis an bpáipéar ainmniúcháin comhlánaithe.

 

Más mian le hiarrthóir go gcuirfí isteach é nó í ar an bpáipéar ballóide mar ionadaí ar pháirtí polaitíochta cláraithe, caithfear Deimhniú Cleamhnachta Polaitíochta a thabhairt ar aird cheann comhairimh an toghlaigh in éineacht leis an bpáipéar ainmniúcháin comhlánaithe.

 

Más mian le hiarrthóir neamh-pháirtí, ar FPÉ é nó í, go gcuirfí an grúpa polaitíochta i bParlaimint na hEorpa ar comhalta de é nó í ar an bpáipéar ballóide, caithfear Deimhniú Cleamhnachta Polaitíochta Eorpaí a thabhairt ar aird cheann comhairimh an toghlaigh in éineacht leis an bpáipéar ainmniúcháin comhlánaithe - féach roinn 3(b) de na nótaí ar an bpáipéar ainmniúcháin.

 

Más mian le hiarrthóir a ghrianghraf nó a grianghraf a bheith ar an bpáipéar ballóide, ní mór grianghraf amháin i bhformáid dhigiteach ar CD agus dhá chóip díreach mar a chéile priontáilte a thabhairt ar aird cheann comhairimh an toghlaigh in éineacht leis an bpáipéar ainmniúcháin.  Tá na ceanglais theicniúla do na grianghraif leagtha amach i roinn 4 de na nótaí ar an bpáipéar ainmniúcháin.

 

Féadfaidh páirtithe polaitíochta cláraithe agus ionadaithe neamh-pháirtí iarrthóirí ionaid a ainmniú.

 

Is féidir foirmeacha pháipéir ainmniúcháin, dearbhuithe reachtúla agus liostaí iarrthóirí ionaid a fháil, saor in aisce, óna seoltaí thíos i rith uaire oifige.

 

NÓTÁIL, LE DO THOIL, NA TRÉIMHSÍ AINMNIÚCHÁIN ÉAGSÚLA.

 

Tréimhse ainmniúcháin do Shaoránaigh Éireannacha agus Briotanacha

Féadfaidh iarrthóirí nó a moltóirí na páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe do shaoránaigh Éireannacha agus Briotanacha a sheachadadh ar cheann comhairimh an toghlaigh go pearsanta tráth ar bith a mbeidh an Ceann Comhairimh sin ag a oifig/a hoifig ó 10am ar an 10ú lá d’Aibreán, 2014  go dtí 12 meán lae ar an 28ú lá d’Aibreán, 2014  arb é an tráth is déanaí le glacadh le hainmniúcháin.

 

Beidh an ceann comhairimh i láthair chun glacadh le páipéir ainmniúcháin do shaoránaigh Éireannacha/Briotanacha ag an seoladh cuí thíos idir 10am agus 12 meán lae agus idir 2pm agus 5pm ar an 26ú lá d’Aibreán, 2014 agus idir 10am agus 12 meán lae ar an 28ú lá d’Aibreán, 2014.

 

Tréimhse ainmniúcháin do Náisiúnaigh eile den AE

Féadfaidh iarrthóirí nó a moltóirí na páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe do Náisiúnaigh eile den AE a sheachadadh ar cheann comhairimh an toghlaigh go pearsanta tráth ar bith a mbeidh an ceann comhairimh sin ag a oifig/a hoifig ó 10am ar an 10ú lá d’Aibreán, 2014 go dtí 12 meán lae ar an 17ú lá d’Aibreán,2014 arb é an tráth is déanaí le glacadh le hainmniúcháin

 

Beidh an ceann comhairimh i láthair chun glacadh le páipéir ainmniúcháin do Náisiúnaigh eile den AE ag an seoladh cuí thíos idir 10am agus 12 meán lae agus idir 2pm agus 5pm ar an 16ú lá d’Aibreán, 2014 agus idir 10am agus 12 meán lae ar an 17ú  lá d’Aibreán, 2014.

 

 

Toghlach:

Baile Átha Cliath

Ceann Comhairimh:

James C. Barry

Sonraí Teagmhála:

13 Sráid Fownes,

Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: 01-6759015

Ríomhphost:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Toghlach:

An Lár-Tíre – An tIarthuaisceart

Ceann Comhairimh:

Fionntán S. Ó Murchú

Sonraí Teagmhála:

Ceann Comhairimh an Toghlaich,

An Lár-Tíre – An tIarthuaisceart,

Teach na Cúirte,

Caisleán an Bharraigh,

Co. Mhaigh Eo.

Teileafón: 094-9043802

Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Toghlach:

An Deisceart

Ceann Comhairimh:

Martin A. Harvey

Sonraí Teagmhála:

Oifig an Cheann Comhairimh,

33 Sráid Washington,

Corcaigh.

Teileafón: 021- 4271787

Ríomhphost:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7ú lá d’Aibreán